Jais Farm

Name: Farmer Jai

Email: JaiMabey@jai.com

Farm: Jais Farm

Produce: Strawberries

Produce price: $4.00